Strona Główna Asyż we Wrocławiu Apel ws. Syrii 2013

Apel "Asyż we Wrocławiu 2013" ws. Syrii

Do przywódców państw, Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz mediów

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni sytuacją w Syrii i powolną reakcją świata na przedłużający się konflikt. Szczególnie niepokoją nas doniesienia od zbrodniach ludobójstwa, czy użyciu broni chemicznej. Zbulwersowani jesteśmy wiadomościami o prześladowaniach, jakie spotykają ludzi bez względu na ich przynależność religijną i narodowościową.

Apelujemy o potępienie i powstrzymanie zbrodni, które dokonują się w tym kraju. Chcielibyśmy, aby naród syryjski otrzymał szansę na samostanowienie i demokrację. Żadna z naszych religii nie pochwala wojny ani żadnej innej formy przemocy. Sprzeciwiamy się  prezentowaniu konfliktu w Syrii jako konfliktu religijnego. Domagamy się obiektywnego i pełnego przekazu informacji.

Żądamy powrotu wartości duchowych i etycznych do systemów edukacji, uczenia współdziałania zamiast współzawodnictwa.

Łączymy się w modlitwie z wszystkimi mieszkańcami Syrii, szczególnie z tymi, którzy doświadczają cierpienia i bólu. Panie Nasz, uczyń tę ziemię oazą pokoju i ześlij swoje Miłosierdzie.

 

Przedstawiciele wspólnot religijnych miasta Wrocławia zgromadzeni na spotkaniu „Asyż we Wrocławiu 2013”

Skan z podpisami


 

 

To the leaders of states, United Nations and the media

We are deeply worried about the situation in Syria and slow reaction of the world to the prolonged conflicted. The reports of crimes of genocide and use of chemical weapons trouble us especially. We are shocked by the news of prosecution of people regardless of their religious or national affiliations.

We call for condemnation and suppression of crimes being committed in this country.

We would like the nation of Syria to be granted a chance for self-determination and democracy.

None of our religions supports war or any other form of violence. We object presenting the conflict in Syria as a religious conflict. We demand objective and complete information.

We demand return of spiritual and ethical values to educational systems, teaching cooperation instead of competition.

We join in our prayers all the people of Syria, particularly those carrying the burden of suffering and pain. Lord, make this Earth an oasis of peace and send us your Mercy.

 

Representatives of religious communities of the city of Wrocław, gathered on „Assisi in Wrocław 2013” meeting.